OR

Ouderraad

De Regenboog heeft een ouderraad.

De belangrijkste doelstellingen zijn:
– de contacten tussen ouders en team bevorderen;
– het meehelpen van ouders op school bevorderen;
– de ouderbijdrage beheren;

Deze ouders vormen dit schooljaar de ouderraad:

OR1718

 

 

 

Ouderbijdrage:

Van alle ouders wordt een bijdrage verwacht om activiteiten waarvoor de school geen of niet voldoende subsidie van het Rijk ontvangt, te kunnen uitvoeren. Zonder uw bijdrage kunnen bepaalde activiteiten geen doorgang vinden. Voor de schoolreis en het schoolkamp wordt een aparte bijdrage gevraagd.
Met deze ouderbijdrage worden onder andere de volgende activiteiten bekostigd:
drinken of wat lekkers voor de kinderen bij activiteiten als:
– zomerfeest
– sportdagen
– schoolreis
– lenteontbijt
– projectavond
attentie bij blijde of verdrietige situaties thuis
diverse decemberactiviteiten
klassikale boekenbon tijdens de kinderboeken-week
bijdrage van € 2,- per kind per groep voor de aanschaf van extra materialen voor bijvoorbeeld moeder- en vaderdag.

U ziet wel dat we niet zonder uw bijdrage kunnen.
U wordt verzocht de bijdrage zelf over te maken op rekeningnummer 60.92.25.367 bij de ABN-AMRO t.n.v. Ouderraad CBS De Regenboog, o.v.v. de naam van uw kind(eren) en de groep.
Het is een vrijwillige bijdrage van € 20,- per kind per jaar, maar voor de kinderen op onze school erg belangrijk!
De ouderraad legt jaarlijks verantwoording af aan de MR over de besteding van de ouderbijdrage; deze kunt u ook inzien bij de voorzitter van de ouderraad.
Voor instromende kinderen tijdens het schooljaar geldt het volgende: kinderen die instromen tot en met december geldt het volle tarief kinderen die instromen vanaf januari betalen de helft.
Als u vragen heeft over de activiteiten van de ouderraad, neem dan contact op met de voorzitter van de ouderraad; als u nog vragen heeft over de ouderbijdrage, kunt u terecht bij de penningmeester van de ouderraad.