Ondersteuningsstructuur

Inleiding

Ieder kind is uniek, ieder kind leert anders, hoe gaan we om met de verschillen in mogelijkheden en beperkingen van de kinderen?
En hoe is de zorg voor kinderen die extra aandacht en/of uitdaging nodig hebben geregeld?

Leerlingvolgsysteem

Om een goed beeld te krijgen van de leervorderingen van ieder kind gebruiken we op De Regenboog het Cito Leerlingvolgsysteem. Dat houdt in dat alle kinderen regelmatig getoetst worden op een aantal leergebieden, die toetsen zijn landelijk genormeerd. Die toetsen dienen in eerste instantie als middel om achterstanden te signaleren, maar omdat regelmatig getoetst wordt kunnen we ook de ontwikkeling zien die het kind doormaakt.
De scores van de toetsen worden uitgedrukt in letters, die hebben de volgende betekenis:
A score: Goed tot zeer goed (25% hoogst scorende leerlingen)
B score: Ruim voldoende tot goed (25% net boven het landelijk gemiddelde scorende leerlingen)
C score: Matig tot ruim voldoende (25% net onder het landelijk gemiddelde scorende leerlingen)
D score: Zwak tot matig (15% ruim onder het landelijk gemiddelde scorende leerlingen)
E score: Zwak tot zeer zwak (10% laagst scorende leerlingen)
Bij een D of een E score, worden de toetsresultaten nader geanalyseerd en wordt waar mogelijk extra hulp geboden. Dit kan in de groep gebeuren of buiten de groep bij een Remedial Teacher. (zie hieronder)

Interne begeleiders

Om de hulp te coördineren en te structureren zijn op De Regenboog juffrouw Thea Bot  en juffrouw Irene Bogaards als intern begeleiders werkzaam:

zij nemen aanvullende tests af als de gewone toetsen niet voldoende inzicht in bepaalde problematiek geven.
zij adviseren leerkrachten over extra hulp materiaal.
zij hebben contacten met de leerkrachten uit de speciale school voor basisonderwijs om nog beter hulp te kunnen bieden aan uw kind.
zij leggen contacten met de ouders als een leerling besproken moet worden in het zgn. zorgteam. In dit zorgteam zijn ook vertegenwoordigd de specialisten van het speciaal basisonderwijs en de schoolbegleidingsdienst. U moet als ouder toestemming verlenen dat uw kind in het zorgteam besproken wordt.
zij zijn verantwoordelijk voor het gereedmaken van het onderwijskundig rapport voor de permanente commissie leerlingenzorg, bij vertrek naar een andere basisschool of een school voor speciaal basisonderwijs of bij vertrek naar het voortgezet onderwijs.

Zorgteam

Als de leerkracht extra deskundigheid en advies nodig heeft voor het behandelen van een bepaald probleem bij een leerling kan het zorgteam ingecshakeld worden. In dit team zitten de Intern begeleider en specialisten van het speciaal basisonderwijs en de schoolbegleidingsdienst. Zij verzamelen alle gegevens en brengen advies uit voor een juiste aanpak van de problemen.
Soms is een onderzoek door de CED (centrale educatieve dienstverlening) noodzakelijk om meer zicht te krijgen op de dieper liggende oorzaken.

Doubleren

Af en toe komen we tot de conclusie dat alle extra inzet onvoldoende effect heeft. Soms nemen we dan in overleg met de ouders het besluit om een groep een jaar over te doen. Dit gebeurt vooral als een kind op alle punten ? ook lichamelijk en emotioneel ? achterblijft bij de meeste klasgenootjes.
Vaker komt het voor, dat we de afspraak maken dat een kind voor een bepaald vak met een aangepast programma gaat werken. Zo’n leerling haalt op dat gebied niet het eindniveau van de basisschool, maar we stellen het aangepast programma zo op dat er aansluiting is bij het vervolgonderwijs.

Extra uitdaging

Ook leerlingen die extra goed kunnen leren, krijgen speciale aandacht op De Regenboog. Binnen de methodes is extra oefenstof aangegeven die deze leerlingen kunnen maken. Bovendien gebruiken we voor deze leerlingen speciale leerstof waaraan ze zelfstandig mogen werken. In uitzonderlijke gevallen stromen leerlingen versneld door.

Ondersteuningsprofiel CBS De Regenboog

Schoolondersteuningsprofiel