MR

Medezeggenschapsraad

Lees hier:
Besproken punten 2015-2016
Besproken punten 2014-2015

Voor leerkrachten als werknemer is een goede rechtspositie belangrijk. Ouders zijn gebaat bij goed onderwijs en een prettig opvoedingsklimaat.

Om een school goed te laten functioneren, is het belangrijk tegemoet te komen aan deze belangen. Daarom heeft de school een mede-zeggenschapsraad die het overleg tussen beide groepen regelt.

De taken en bevoegdheden van de medezeggenschapsraad zijn nauwkeurig omschreven in het reglement.

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit twee geledingen:
1. vertegenwoordigers van de ouders (4 leden gekozen door de ouders)
2. vertegenwoordigers van het onderwijzend personeel (4 leden gekozen door het personeel)

Elk jaar treedt een gedeelte van de raad af volgens een rooster van aftreden en worden verkiezingen uitgeschreven.

Namens de ouders hebben zitting in de medezeggenschapsraad:

– Mw. Jacqueline Willemse (Voorzitter)
Jacqueline@familie-willemse.nl
Telefoon: 0183-851575; locatie Tienercollege

– Mw. Danielle den Ottelander
aldaroys@gmail.com
Telefoon: 0183 – 649577; locatie AK

– Mw. Carolien Bron

 

– Dhr. Ludy Engwegen
fam.engwegen@gmail.com
Telefoon: 0183-626468; locatie AK

 

Namens het personeel hebben zitting in de medezeggenschapsraad:
– Juf Nel Kuppens
– Juf Elly de Munnik
– Juf Ingrid Groen
– Juf Anneke Smits (Tienercollege)

 

Het overleg met het bestuur is door de Stichting LOGOS georganiseerd in de vorm van een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).

Deze GMR wordt vanuit onze school bezocht door een afgevaardigde van de ouders en een afgevaardigde van de leerkrachten. Hier worden zaken besproken die voor alle scholen van de stichting van toepassing zijn (vakanties, personeelsbeleid, alle zaken die in verband staan met de formatie).

Het spreekt vanzelf dat ook de bevoegdheden van de GMR nauwkeurig in een reglement zijn vastgelegd. Zowel medezeggenschapsraad als GMR zijn bevoegd om voorstellen te doen, standpunten kenbaar te maken, adviezen te geven, instemming te verlenen of zich te onthouden van steun aan voorstellen van het bestuur.

Het beleid van een school vormgeven en uitvoeren is steeds meer een taak van ouders, leerkrachten, directie en bestuur samen. Alle onderwerpen die op school van belang zijn, komen in de medezeggenschapsraad aan bod. Mocht u een bepaald onderwerp graag behandeld zien, dan kunt u dat via de medezeggenschapsraad aankaarten. De vergaderingen van medezeggenschapsraad en GMR zijn, tenzij anders vermeld, openbaar.

De leden van de MR stellen zich hier aan u voor:

Mijn naam is Jacqueline Willemse, ik ben getrouwd met Alexander en we hebben twee zonen. Frank, de oudste, is 12 jaar en zit nu net in het voorgezet onderwijs. Joost is de jongste, 9 jaar en zit op het Tienercollege (groep 7) op de Top Naeff. Naast het moeder zijn, werk ik met veel plezier als (kinder-) oogarts in het Amphia Ziekenhuis. Ik vind het leuk en belangrijk om betrokken te zijn bij de school van mijn kinderen en vind het daarom ook fijn dat ik in de MR mijn steentje kan bijdrage. Ik vind het belangrijk dat ouders een duidelijke stem hebben in het beleid van de school. En wil me dan ook inzetten voor het belang van het kind, waarbij de kwaliteiten van elk kind worden gewaardeerd, benut en tot uiting kunnen komen. Via de MR hebben de ouders mede zeggenschap over belangrijke zaken. Zijn er zaken die u in de MR besproken wilt hebben, spreek mij dan gerust aan of mail.
             Hier zal Carolien Bron zich binnenkort nog voorstellen
Mijn naam is Daniëlle den Ottelander. DanielleMet ingang september 2015 maak ik deel uit van MR van CBS De Regenboog. In het schooljaar 2015-2016 zit dochter Robbyn in groep 4 en gaat Ysabel naar groep 1, beiden in het Hoofdgebouw. Ik ben wekelijks betrokken bij allerlei activiteiten op school, onder meer als leesmoeder en ondersteuning van de oudercommissie. Met twee collega’s heb ik mij gespecialiseerd in de inrichting van kerken in Nederland en België. Belangrijk in mijn vak is te luisteren naar alle meningen en rekening te houden met heersende emoties. Dit is zeker iets dat ik kan gebruiken in mijn rol binnen de MR. Mijn doel is met de MR een leeromgeving te creëren waarin iedere individuele leerling zich thuis voelt. Wilt u iets vragen over de gang van zaken op school of een aandachtspunt laten bespreken in de MR? Aarzel dan niet mij te mailen, bellen of direct aan te spreken op het schoolplein.
                 Hier zal Ludy Engwegen zich binnenkort nog voorstellen
4776T09Ik ben Nel Kuppens-Fokker. Ik ben getrouwd met André en wij hebben 4 zonen. Sinds 1975 sta ik voor de klas . Van 1985 tot 1998 even niet, maar daarna weer met veel plezier en enthousiasme. Van kleuters tot groep 8 heb ik de kinderen mogen helpen en begeleiden naar een stukje zelfstandigheid. Het doorgeven van de verhalen van Jezus was en is een groot voorrecht op deze school. In de MR wil ik graag een stukje verantwoording meedragen voor het beleid, de veiligheid van kinderen en personeel en waar het nodig is een luisterend oor voor ouders en collega´s
Ik ben Elly de Munnik en al 25 jaar juf op de Regenboog. Getrouwd met Toon en wij zijn de gelukkige ouders van een zoon en een dochter. Woonachtig in Sleeuwijk en dol op het strand. Door de jaren heen heb ik op alle locaties van de Regenboog gewerkt en zo veel kinderen, ouders en groepen leren kennen. Ooit begonnen in groep 6 , maar al vlug terug gezakt naar groep 3. Ook in groep 4, 6 en 7 ben ik geregeld de vaste juf geweest. En in alle groepen ingevallen. Dit jaar mag ik met mijn duo-collega Mieke groep 6b onder mijn leiding nemen. Een hele leuke uitdaging! Net als de MR. Hier heb ik in mijn begin tijd ook aan deel genomen. Nu is het leuk om te zien hoe het veranderd is en wat er in de loop der jaren bij is gekomen aan taken. Met veel enthousiasme ga ik proberen de belangen van mijn collega’s en kinderen hoog te houden. Uitgezet tegen wat wettelijk mogelijk is.
             Hier zal Ingrid Groen zich binnenkort nog voorstellen
             Hier zal Anneke Smits zich binnenkort nog voorstellen